گردونه ی حسین اقدمی وصال تجهیز
حسین اقدمی (تصویر)

تاپینگهای مختلف

حسین اقدمی (تصویر)

ترولی آب چکان

حسین اقدمی (تصویر)

یخچال با رویه میز کار

حسین اقدمی (تصویر)

سرخ کن دو لگن صنعتی

حسین اقدمی (تصویر)

حسین اقدمی (تصویر)

فر پیتزا ریلی

حسین اقدمی (تصویر)

هواکش صنعتی (اگزاست فن)

حسین اقدمی (تصویر)

جوجه گردان

حسین اقدمی (تصویر)

یخچال و فریزر های تمام استیل

حسین اقدمی (تصویر)

دیگ پلو پز صنعتی

حسین اقدمی (تصویر)

میز کار تمام استیل


 |